Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:„Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развити

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 03.09.2018 125,5 KB
Обява 03.09.2018 147 KB
Документация 03.09.2018 234,21 KB
Разяснения 07.09.2018 147,5 KB
Протокол 21.09.2018 121 KB

Краен срок за подаване на оферта: 13.09.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 13.09.2018 16:00